mai 24, 2024 09:17

PRELUNGIRE APEL DE SELECTIE M3/2A – S02-2018 – GAL Poarta Transilvaniei

ANUNȚ DE PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE PE MĂSURA 3/2A
~varianta simplificată~
Vă informăm că, în conformitate cu HCD nr. 26/10.08.2018, termenul pentru depunerea proiectelor aferente măsuri:
 MASURA 3/2A “EXPLOATAȚII AGRICOLE”
se prelungește până la data de 31.08.2018

• Data lansării apelului de selecție: 02.07.2018
• Măsurile lansată prin apelul de selecție:
M3/2A “EXPLOATAȚII AGRICOLE”
• Beneficiari eligibili:
Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:
• Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
• Întreprindere individuală (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
• Întreprindere familială (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
• Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
• Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
• Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
• Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
• Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
• Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/1990, cu modificările şi completările ulterioare);
• Institute de cercetare – dezvoltare, precum și centre, staţiuni şi unități de cercetare-dezvoltare și didactice, inclusiv universităţi având în subordine stațiuni de cercetare-dezvoltare și didactice (definite potrivit legislaţiei naţionale în vigoare privind organizarea şi funcţionarea acestora) din domeniul agricol cu personalitate juridică, de drept public sau privat, (înfiinţate în baza Hotărârii de Guvern de înființare și funcționare specifice, în cazul celor de drept public, şi în baza statutului de funcționare, în cazul celor de drept privat) – doar pentru unitățile de producție agricolă înregistrate la APIA. În cazul stațiunilor de cercetare-dezvoltare și didactice aflate în subordinea Universităților cu profil agricol, se va avea în vedere ca în cadrul proiectului să se detalieze și să se ia în calcul doar activele unității vizate de investiție și nu activele Universității (ex. – calculul dimensiunii economice).
• Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/ 1991 cu modificările şi completările ulterioare);
• Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor (menţionate în Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, cu modificările și completările ulterioare);
• Societate cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005 cu modificările și completările ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri);
• Cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri care au calitatea de fermieri;
• Grup de producători (Ordonanța nr. 37/2005 privind recunoașterea si funcționarea grupurilor și organizațiilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole, cu completările și modificările ulterioare) care deservesc intereselor membrilor care au calitatea de fermieri.
Atenție! În conformitate cu prevederile PNDR 2014-2020 privind asigurarea demarcării între fonduri, Grupurile de Producători care activează în sectorul legume-fructe, recunoscute preliminar de către MADR și Organizațiile de producători nu sunt eligibile pentru Finanțare prin PNDR (Pilonul II), deoarece sunt finanțate din FEGA (Pilonul I). Membrii acestor forme asociative pot fi solicitanţi eligibili.
Solicitantul trebuie să respecte următoarele:
• să desfășoare activități economice ca persoană fizică autorizată/ întreprindere individuală/ întreprindere familială/ persoană juridică română;
• să acţioneze în nume propriu;
• să asigure surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul implementării proiectului.
Atenție! Nu sunt eligibili solicitanții care se află în proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea 31/ 1990, republicată), reorganizare judiciară sau faliment (Legea 85/2014 de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă).
Următoarele categorii de solicitanți/beneficiari pot depune proiecte aferente măsurilor/submăsurilor de investiții derulate prin PNDR 2014-2020, cu respectarea următoarelor condiții, după caz:
a) solicitanții/beneficiarii/membrii asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, după caz, înregistrați în registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR, care achită integral datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere până la semnarea contractelor de finanțare;
b) solicitanţii care s-au angajat prin declaraţie pe propria răspundere, la depunerea cererii de finanţare, că vor prezenta: dovada cofinanţării private și/sau proiectul tehnic la data semnării contractului şi nu prezintă aceste documente la data prevăzută în notificare, numai în cadrul sesiunii continue a anului următor;
c) beneficiarii contractelor/deciziilor de finanțare aferente măsurilor 112, 411-112, 141, 411-141, finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, după implementarea proiectelor, iar cei ai sM6.1 și sM6.3, după acordarea celei de-a doua tranșă de plată din cadrul PNDR 2014-2020.

• Fonduri disponibile și suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect:
M3/2A “EXPLOATAȚII AGRICOLE” – 88.553 euro;
• Suma maximă nerambursabilă:
M3/2A “EXPLOATAȚII AGRICOLE”:
I. În cazul fermelor cu dimensiune economică până la 500.000 euro SO:
– 25.000 euro în cazul proiectelor care prevăd achiziții simple/proiectelor care prevăd construcții-montaj;
– 50.000 euro în cazul proiectelor care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate la nivelul exploatației agricole.
II. În cazul fermelor cu dimensiune economică peste 500.000 euro SO:
– 25.000 euro în cazul proiectelor care prevăd achiziții simple/proiectelor care prevăd construcții-montaj;
– 50.000 euro în cazul proiectelor care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate la nivelul exploatației agricole.
III. În cazul cooperativelor, grupurilor de producători și parteneriatelor sprijinite prin intermediul M16:
– 100.000 euro indiferent de tipul investiției.
• Data limită de depunere a proiectelor: 31.08.2018
• Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediuANUNȚ DE PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE PE MĂSURA 3/2A
~varianta simplificată~
Vă informăm că, în conformitate cu HCD nr. 26/10.08.2018, termenul pentru depunerea proiectelor aferente măsuri:
 MASURA 3/2A “EXPLOATAȚII AGRICOLE”
se prelungește până la data de 31.08.2018

• Data lansării apelului de selecție: 02.07.2018
• Măsurile lansată prin apelul de selecție:
M3/2A “EXPLOATAȚII AGRICOLE”
• Beneficiari eligibili:
Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:
• Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
• Întreprindere individuală (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
• Întreprindere familială (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
• Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
• Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
• Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
• Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
• Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
• Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/1990, cu modificările şi completările ulterioare);
• Institute de cercetare – dezvoltare, precum și centre, staţiuni şi unități de cercetare-dezvoltare și didactice, inclusiv universităţi având în subordine stațiuni de cercetare-dezvoltare și didactice (definite potrivit legislaţiei naţionale în vigoare privind organizarea şi funcţionarea acestora) din domeniul agricol cu personalitate juridică, de drept public sau privat, (înfiinţate în baza Hotărârii de Guvern de înființare și funcționare specifice, în cazul celor de drept public, şi în baza statutului de funcționare, în cazul celor de drept privat) – doar pentru unitățile de producție agricolă înregistrate la APIA. În cazul stațiunilor de cercetare-dezvoltare și didactice aflate în subordinea Universităților cu profil agricol, se va avea în vedere ca în cadrul proiectului să se detalieze și să se ia în calcul doar activele unității vizate de investiție și nu activele Universității (ex. – calculul dimensiunii economice).
• Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/ 1991 cu modificările şi completările ulterioare);
• Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor (menţionate în Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, cu modificările și completările ulterioare);
• Societate cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005 cu modificările și completările ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri);
• Cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri care au calitatea de fermieri;
• Grup de producători (Ordonanța nr. 37/2005 privind recunoașterea si funcționarea grupurilor și organizațiilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole, cu completările și modificările ulterioare) care deservesc intereselor membrilor care au calitatea de fermieri.
Atenție! În conformitate cu prevederile PNDR 2014-2020 privind asigurarea demarcării între fonduri, Grupurile de Producători care activează în sectorul legume-fructe, recunoscute preliminar de către MADR și Organizațiile de producători nu sunt eligibile pentru Finanțare prin PNDR (Pilonul II), deoarece sunt finanțate din FEGA (Pilonul I). Membrii acestor forme asociative pot fi solicitanţi eligibili.
Solicitantul trebuie să respecte următoarele:
• să desfășoare activități economice ca persoană fizică autorizată/ întreprindere individuală/ întreprindere familială/ persoană juridică română;
• să acţioneze în nume propriu;
• să asigure surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul implementării proiectului.
Atenție! Nu sunt eligibili solicitanții care se află în proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea 31/ 1990, republicată), reorganizare judiciară sau faliment (Legea 85/2014 de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă).
Următoarele categorii de solicitanți/beneficiari pot depune proiecte aferente măsurilor/submăsurilor de investiții derulate prin PNDR 2014-2020, cu respectarea următoarelor condiții, după caz:
a) solicitanții/beneficiarii/membrii asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, după caz, înregistrați în registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR, care achită integral datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere până la semnarea contractelor de finanțare;
b) solicitanţii care s-au angajat prin declaraţie pe propria răspundere, la depunerea cererii de finanţare, că vor prezenta: dovada cofinanţării private și/sau proiectul tehnic la data semnării contractului şi nu prezintă aceste documente la data prevăzută în notificare, numai în cadrul sesiunii continue a anului următor;
c) beneficiarii contractelor/deciziilor de finanțare aferente măsurilor 112, 411-112, 141, 411-141, finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, după implementarea proiectelor, iar cei ai sM6.1 și sM6.3, după acordarea celei de-a doua tranșă de plată din cadrul PNDR 2014-2020.

• Fonduri disponibile și suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect:
M3/2A “EXPLOATAȚII AGRICOLE” – 88.553 euro;
• Suma maximă nerambursabilă:
M3/2A “EXPLOATAȚII AGRICOLE”:
I. În cazul fermelor cu dimensiune economică până la 500.000 euro SO:
– 25.000 euro în cazul proiectelor care prevăd achiziții simple/proiectelor care prevăd construcții-montaj;
– 50.000 euro în cazul proiectelor care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate la nivelul exploatației agricole.
II. În cazul fermelor cu dimensiune economică peste 500.000 euro SO:
– 25.000 euro în cazul proiectelor care prevăd achiziții simple/proiectelor care prevăd construcții-montaj;
– 50.000 euro în cazul proiectelor care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate la nivelul exploatației agricole.
III. În cazul cooperativelor, grupurilor de producători și parteneriatelor sprijinite prin intermediul M16:
– 100.000 euro indiferent de tipul investiției.
• Data limită de depunere a proiectelor: 31.08.2018
• Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației GAL POARTA TRANSILVANIEI din loc. Negreni, str. Principală, nr. 63 D, jud. Cluj, de luni până vineri , în intervalul orar 09.00 – 14.00.
• Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse in Ghidul solicitantului aferent măsurilor M3/2A disponibil pe www.poartatransilvaniei.ro.
• Datele de contact pentru informații suplimentare: Tel/fax: 0364 802323, Tel: 0736 368437, e-mail: office@poartatransilvaniei.ro, www.poartatransilvaniei.ro.
• Varianta pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate de Asociația GAL POARTA TRANSILVANIEI, poate fi ridicată de la sediul asociației din Loc. Negreni, Nr. 63 D, Comuna Negreni, județul Cluj.

ASOCIAȚIA GAL POARTA TRANSILVANIEI
l Asociației GAL POARTA TRANSILVANIEI din loc. Negreni, str. Principală, nr. 63 D, jud. Cluj, de luni până vineri , în intervalul orar 09.00 – 14.00.
• Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse in Ghidul solicitantului aferent măsurilor M3/2A disponibil pe www.poartatransilvaniei.ro.
• Datele de contact pentru informații suplimentare: Tel/fax: 0364 802323, Tel: 0736 368437, e-mail: office@poartatransilvaniei.ro, www.poartatransilvaniei.ro.
• Varianta pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate de Asociația GAL POARTA TRANSILVANIEI, poate fi ridicată de la sediul asociației din Loc. Negreni, Nr. 63 D, Comuna Negreni, județul Cluj.

ASOCIAȚIA GAL POARTA TRANSILVANIEI

Apel de prelungire- varianta simplificata M3_2A-S2-2018-31.08.18