iulie 15, 2024 01:50

PRELUNGIRE APEL DE SELECTIE M2/1A Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare- S01-2018 – Anunț GAL Poarta Transilvaniei

ANUNȚ DE PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE PE MĂSURA M2/1A

~varianta simplificată~

Vă informăm că, în conformitate cu HCD nr. 43/23.11.2018, termenul pentru depunerea proiectelor aferente măsuri:

 • MASURA 2/1A Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare”

se prelungește până la data de 14.12.2018

 • Data lansării apelului de selecție: 27.09.2018
 • Măsurile lansată prin apelul de selecție:

M2/1A “TRANSFER DE CUNOȘTINȚE ȘI ACȚIUNII DE INFORMARE”

 • Beneficiari eligibili:

Solicitanții eligibili pentru măsura M 2/1 A „Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare” sunt :

BENEFICIARI DIRECȚI

 1. Pentru acțiunile de transfer de cunoștințe(formare), solicitanții eligibili sunt entitățile publice sau private care activează în domeniul formarii profesionale a adulților.
 1. Pentru acțiunile de informare solicitații eligibili sunt entități publice  și/sau  private  care  au in obiectul  de activitate activități de informare/ organizare  a  expozițiilor,   târgurilor   și  congreselor,care   îndeplinesc   condițiile   de eligibilitate, care  aplica individual sau în parteneriat  cu entități publice  sau   private  ca  de  exemplu:  instituții   de  învațământ,   asociații   profesionale, institute  de cercetare, institute și stațiuni de cercetare, etc.
 1. Pentru activitățile demonstrative, beneficiarii  sunt  entități publice  sau  private,  constituite conform  legislației în vigoare în  Romania, care  au  prevazute în obiectul  de  activitate activități  de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor,  realizează o propunere de proiect și depune cerere  de finanțare  individual sau în  parteneriat  având, în acest caz, calitatea de lider. Ei îndeplinesc condițiile de eligibilitate și criteriile de selecție descrise în Ghid iar  parteneriatul  se  poate  realiza  cu entități   publice sau  private ca  de  exemplu: instituții de învațământ,  asociații profesionale, institute de cercetare, institute și stațiuni de cercetare etc.  Beneficiarii semnează contractele  de finanțare  și derulează activități demonstrative.

 BENEFICIARI INDIRECȚI

Grupul țintă va fi format obligatoriu din Solicitanți/Beneficiari direcți ai M1/1A, M3/2A, M4/6A, în funcție de domeniul pe care activează, putând fi completat cu:

 • Persoanele care sunt implicate în sectoarele agricol, alimentar și silvicultură, manageri în agricultură și microîntreprinderi cu activitate în teritoriul ,,Poarta Transilvaniei”;
 • Persoanele aparținând etniei rome;
 • Parteneriate finanțate prin M1/1A (membrii parteneriatelor).

În cazul persoane juridice, persoana care va participa la cursurile de formare profesională va fi reprezentantul legal/administratorul.

Grupul țintă propus în cadrul unei cereri de finanțare trebuie să includă doar persoane de la nivelul teritoriului ,,POARTA TRANSILVANIEI”. Această selecție se va realiza ținând cont de domiciliul persoanelor fizice, de sediul social sau punctul de lucru în cazul persoanelor juridice.

Furnizarea acțiunilor de formare profesională/activități de informare/activități demonstrative se va realiza pentru fiecare participant, pe baza acceptului acestuia, fără discriminare pe criterii de vârstă, sex, rasă, origine etnică, apartenență politică sau religioasă.

Atenție!

Nu este permisă participarea aceleiași persoane din grupul țintă la mai multe acțiuni derulate prin M2/1A sau cursuri de formare profesională sprijinite prin alte programe cu finanțare nerambursabilă. pe aceeași tematică. În acest sens, participanții vor depune o declarație pe propria răspundere că nu au participat la un curs gratuit pe aceeași tematică iar pe parcursul implementării proiectelor se vor solicita documente justificative reglementate prin proceduri  specifice pentru verificarea îndeplinirii acestei condiții.

 

 În vederea demonstrării apartenenței la grupul țintă, beneficiarul are obligația de a verifica încadrarea persoanelor în grupul țintă. În acest sens, se vor solicita o serie de documente care să dovedească acest aspect: C.I./B.I. și după caz: documente care să ateste dreptul de folosință sau de proprietate a exploatației, respectiv înscrierea exploatației la APIA sau la Registrul agricol/extras din registrul exploatațiilor de la ANSVSA, DSVSA sau circumscripția veterinară din anul în curs sau anul precedent în funcție de termenul de înscriere la APIA, contracte de finanțare/adeverință eliberată de către GAL care să ateste calitatea de solicitanți/beneficiarii  ai măsurilor M1/1A, M3/2A sau M4/6A, ș.a.

Beneficiarul poate solicita și alte documente suplimentare relevante pentru a se asigura de încadrarea corectă în grupul țintă.

GAL/AFIR va verifica încadrarea corectă a participanților în categoria grupului țintă în baza documentelor furnizate de beneficiar. AFIR poate decide neeligibilitatea cheltuielilor efectuate de către beneficiar cu participanții la acțiunile măsurii pentru care nu poate demonstra apartenența la grupul țintă.

 • Fonduri disponibile și suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect:

M 2/1A Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare este de 48.000 Euro, astfel:

Componenta I – agroalimentar = 24.000 euro

Componenta II – nonagricol = 24.000 euro

 • Suma maximă nerambursabilă:  

Acțiuni de formare =         maxim 24000 de euro/proiect;

Acțiuni de informare =       maxim 24000 de euro/proiect;

Activități demonstrative = maxim 5000 de euro/proiect.

 

Intensitatea sprijinului nerambursabil este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

La baza fundamentării bugetului, solicitatul trebuie să utilizeze costul unitar standard care este detaliat în capitolul VI – Cheltuieli eligibile și neeligibile.

1)Utilizarea costurilor unitare standard pentru rambursarea cheltuielilor eligibile în cadrul proiectelor de formare profesională poate asigura o reducere semnificativă a efortului administrativ în verificarea proiectelor, asigurând în același timp un control eficient în ceea ce privește stabilirea valorii proiectelor, respectarea  rezonabilității prețurilor pentru servicii de formare profesională și simplificarea procedurilor de plată către beneficiari.

La baza stabilirii valorii costului unitar standard au fost avute în vedere următoarele elemente de cost, în conformitate cu cheltuielile eligibile legate de pregătirea și desfășurarea acțiunilor de formare profesională stabilite prin PNDR 2014-2020, pentru durata unui curs de 8 ore/zi:

-onorarii, cazare, diurna(masa)  și transport pentru experții din echipa de proiect(expert formator, manager proiect, personal administrativ);

-cazare și diurna(masa) pentru cursanți;

-transport pentru cursanți;

-materiale didactice și consumabile;

-închirierea de echipamente specifice pentru implementarea proiectului;

-închirierea de spații adecvate pentru desfășurarea acțiunilor de formare profesională;

-alte cheltuieli legate de implementarea acțiunilor de formare profesională, inclusiv costuri legate de organizarea și participarea la vizite tematice de studiu.

Costul unitar standard a fost determinat în două variante, în funcție de posibilitățile de a opta pentru includerea în structura costului unitar standard a cheltuielilor privind cazarea și transportul participanților.

Cele 2 variante de cost standard sunt A și B.

COSTUL UNITAR STANDARD(A)-include costul unitar standard pentru experții formatori, manager proiect, diurna(masa cursanți), consumabile și materiale suport, sala de conferință cu asigurarea logisticii necesare, alte cheltuieli într-un cunatum de 15% din suma dintre costul unitar standard manager proiect și costul unitar standard expert formator.

În aceste condiții valoarea COSTUL UNITAR STANDARD(A) este de 55 euro/persoană/zi

 COSTUL UNITAR STANDARD(B)-include costul unitar standard pentru experții formatori, manager proiect, diurna(masa cursanți), cazare și transport pentru participanți, consumabile și materiale suport, sala de conferință cu asigurarea logisticii necesare, alte cheltuieli într-un cunatum de 15% din suma dintre costul unitar standard manager proiect și costul unitar standard expert formator.

În aceste condiții valoarea COSTULUI UNITAR STANDARD(B) este de 103 euro/persoană/zi.

Valoarea costului unitar standard(B) este de 103 euro/persoană/zi față de 55 euro/persoană/zi aferent costului unitar standard(A) deoarece cuprinde și cheltuieli de cazare și transport cursanți.

Furnizorul de formare profesională poate opta pentru utilizarea uneia dintre cele 2 variante de costuri unitare standard.Valoarea costului unitar standard se aplică fiecărui cursant care participă la cursuri cu durata de 40 de ore(8 ore pe zi/ 5 zile).În aceste condiții valoarea proiectului se va calcula inmulțind valoarea costului unitar standard cu numărul cursanților și numărul zilelor de curs. Decontarea costurilor proiectului se va face în baza documentelor încărcate de beneficiar ulterior finalizării perioadei de implementare a activităților propuse, care vor fi verificate și avizate de către experții AFIR.

2) În cadrul acțiunilor de informare sunt eligibile următoarele  categorii de cheltuieli:

-cheltuieli cu onorariile experților solicitantului/solicitantului și partenerilor(inclusiv cheltuieli salariale, cuprinzând contribuțiile angajatorului și angajatului, cazare , diurnă/masă și transport pentru experți informare, manager proiect, personal administrativ);

-cheltuilei pentru derularea acțiunilor de informare, după cum urmează:

 • Cazare, masă și transport participanți, duopă caz;
 • Materiale didactice și comnsumabile pentru derularea activităților proiectului, inclusiv editarea și tipărirea acestora;
 • Materiale de infoarmare și promovare;
 • Închirierea de echipamente necesare;
 • Inchirierea de spații pentru susținerea acțiunilor de informare;
 • Alte cheltuieli strict legate de implementarea acțiunilor de informare ;

-Cheltuieli cu auditul proiectului.

Toate cheltuielile vor fi verificate în conformitate cu instrucțiunile de plată și vor fi rambursate numai cheltuielile eligibile stabilite în urma procesului de verificare a dosarelor de plată depuse.

Un proiect poate conține cheltuieli eligibile și neeligibile.Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile neeligibile urmând a fi suportate integral de către beneficiarul proiectului(solicitant/solicitant și parteneri).

Costul pe participant/zi de informare propus în cererea de finanțare nu poate să depășească costul maxim de 60 euro fără TVA/partcipant/informare.

Costul maxim de 60 euro/participant informare nu reprezintă opțiuni de costuri simplificate și prin urmare cheltuielile nu pot fi rambursate decât în baza unor documente justificative aferente costurilor eligibile suportate și plătite în conformitate cu instrucțiunile de plată, urmând ca rezonabilitatea costurilor să fie verificată în etapa de avizare a achizițiilor și autorizare a plăților atât global, raportat la costul maximal pe cursant prevăzut în cererea de finanțare, cât și raportat la fiecare categorie de costuri eligibile în parte. În detalierea resurselor financiare pentru fiecare activitate în parte vor trebui evidențiate tipurile de cheltuieli acoperite.

În situația în care, pe parcursul implementării proiectului se depășește costul pa participant de informare propus în cererea de finanțarepentru cheltuielile eligibile, diferența va fi suportată de beneficiar și va reprezenta cheltuială eligibilă din PNDR.

3)În cadrul activităților demonstrative intră următoarele categorii de cheltuieli eligibile:

-Cheltuielile  cu onorariile  experților  solicitantului/solicitantului și partenerilor, managerului de proiect și a personalului implicat în implementarea proiectului  (cheltuieli salariale – inclusiv contribuțiile angajatorului și angajatului , cazare,  masa și transport).

– Cheltuielile  pentru  derularea  activităț ilor demonstrative:

 • pentru participanți: cazare, minim 1 masă și 1 cofee breack l zi și t ransport după caz;
 • materiale didactice și consumabile pentru  derularea  activităților  proiectului inclusiv editarea  și tiparirea acestora;
 • materiale de informare și  promovare (exemple: gentă umăr , mapă de prezentare, printuri, CD, block notes)
 • lnchirierea de echipamente necesare;
 • lnchirierea de spatii pentru sustinerea activităților demonstrative
 • alte cheltuieli strict legate de implementarea activitailor demonstrative:

1.cheltuieli   generate  de  administratie   respectiv  servicii  de  comunicatii  (internet, telefon,  servicii poștale   și  de curierat)  și plata  utilitatilor  (energia electrica,  apa, canalizare, salubritate, energie termica, gaze naturale);

 1. cheltuieli privind informarea și publicitatea referitoare  la proiect realizate conform prevederilor Reg. 808/2014  și contractului de finanțare – Anexa nr. Ill;
 2. 3. cheltuieli de transport pentru materiale și echipamente;

4.1nchirierea   de     mijloace    de     transport     pentru     personalul    beneficiarului

și materiale/echipamente și logistica pentru derularea acțiunilor în cadrul proiectului;

 1. cheltuieli cu auditul proiectului.

Toate aceste cheltuieli  trebuie sa fie rezonabile, justificate și să corespunda principiilor unei bune gestionari financiare, in special din punct de vedere al raportului preț -calitate.

Un proiect  poate conține cheltuieli eligibile și neeligibile. Fondurile nerambursabile vor fi  acordate doar  pentru   decontarea  cheltuielilor  eligibile  (care  vor  fi  verificate  in conformitate cu instrucțiunile  de plată),  cheltuielile neeligibile  urmand a fi suportate integral  de catre beneficiarul  proiectului  (solicitant/solicitant și parteneri).

Costul /zi de activitate demontrativă nu poate să depășească 100 euro fără TVA.

Acest plafon nu reprezinta opțiuni de costuri simplificate și prin urmare cheltuielile  nu pot fi   rambursate  decat  în  baza  unor documente  justificative  aferente  costurilor  eligibile suportate  și  platite în conformitate cu instrucțiunile de plată,  urmând ca rezonabilitatea  costurilor să fie verificată  în etapa de avizare a achizițiilor și autorizare a plaților atât  raportat  la costul maximal pe participant  prevazut în cererea de finanțare, cât   și raportat  la fiecare categorie de costuri eligibile în parte. În detalierea resurselor financiare pentru fiecare activitate      în parte va trebui să  fie evidențiate tipurile de cheltuieli acoperite. În situația în care, pe parcursul implementarii proiectului se depășește costul participant/ zi de instruire propus în cererea de finanțare pentru cheltuielile eligibile sau se constata faptul că,  pentru anumite categorii de costuri nu s-a respectat principiul rezonabilității  prețurilor.

 • Data limită de depunere a proiectelor: 14.12.2018
 • Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:

Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației GAL POARTA TRANSILVANIEI din loc. Negreni, str. Principală, nr. 63 D, jud. Cluj, de luni până vineri , în intervalul orar 09.00 – 14.00.

 • Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse in Ghidul solicitantului aferent măsuri M2/1A disponibil pe www.poartatransilvaniei.ro.
 • Datele de contact pentru informații suplimentare: Tel/fax: 0364 802323,  Tel: 0736 368437, e-mail: office@poartatransilvaniei.ro, www.poartatransilvaniei.ro.
 • Varianta pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate de Asociația GAL POARTA TRANSILVANIEI, poate fi ridicată de la sediul asociației din Loc. Negreni, Nr. 63 D, Comuna Negreni, județul Cluj.

ASOCIAȚIA GAL POARTA TRANSILVANIEI

Prelungire Apel de selectie – varianta simplificata M2-1A,