Back

Noi prevederi legislative în domeniul SSM, discutate la sediul ITM Bihor

Marți, 28 iunie, a avut loc la sediul I.T.M. Bihor, un eveniment de informare privind cercetarea evenimentelor ca urmare a modificării Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 prin H.G. nr. 259/2022, cu scopul interpretării și aplicării corecte a acestora, prilej cu care au participat angajatori, reprezentanți ai acestora, lucrători desemnaţi pentru a se ocupa de activităţile de prevenire şi protecţie, lucrători şi reprezentanţi ai lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, reprezentanţi ai partenerilor sociali, precum și persoane interesate de modificările și noutățile legislative în domeniul securității și sănătății în muncă .
In aceste sens au fost supuse prezentării următoarele prevederi legislative:
Hotărârea de Guvern nr. 259 din 23 februarie 2022 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, a modificat unele aspecte privind cercetarea evenimentelor, cele mai importante fiind următoarele:

 • în cazul evenimentelor produse în afara graniţelor României, în care sunt implicaţi lucrători ai unor angajatori români aflaţi în îndeplinirea sarcinilor de stat de interes public sau a îndatoririlor de serviciu, inspectoratele teritoriale de muncă pe raza cărora se află sediile sociale ale angajatorilor vor comunica evenimentele la Inspecţia Muncii;
 • cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporară de muncă se efectuează de către angajatorul la care este angajată victima;
 • dacă în eveniment sunt implicate victime cu angajatori diferiţi, comisia de cercetare, numită de către angajatorul pe teritoriul căruia s-a produs evenimentul, va fi constituită din reprezentanţi ai tuturor angajatorilor victimelor evenimentului;
 • dosarul de cercetare va conține copii ale fişelor de instruire individuală în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă ale victimelor; în caz de deces aceste fişe se vor anexa în original dacă au fost întocmite pe suport hârtie şi pe suport electronic dacă au fost întocmite şi semnate cu semnătură electronică, semnătură electronică avansată sau semnătură electronică calificată
 • denumirea cap. g) din procesul – verbal de cercetare va avea următorul cuprins: „datele de identificare ale angajatorului pe teritoriul căruia s-a produs evenimentul, numele reprezentantului său legal, precum şi denumirea/numele angajatorului la care este/a fost angajat accidentatul, numele reprezentantului său legal”;
 • în cazul evenimentelor produse în afara graniţelor ţării care au avut drept consecinţă incapacitatea temporară de muncă pentru lucrătorii asiguraţi potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dosarul de cercetare întocmit de comisia numită de angajator cuprinde pe lângă actele prevăzute de HG nr. 1425/2006 și declaraţia pe propria răspundere a angajatorului/ reprezentantului angajatorului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 27 din HG nr. 259/2022, respectiv declaraţiile pe propria răspundere ale martorilor, după caz, sau ale persoanelor, nominalizate de angajator/reprezentantul angajatorului, care pot contribui la elucidarea împrejurărilor producerii evenimentului şi care, din motive întemeiate, nu se pot prezenta în faţa organelor de cercetare prevăzute în lege, conform modelului prevăzut în anexa nr. 28 din HG nr. 259/2022;
 • dosarul de cercetare despre care se face vorbire mai sus, va fi completat cu informarea, prevăzută în anexa nr. 29 din HG nr. 259/2022, a casei teritoriale de pensii din raza administrativ-teritorială în care se află sediul angajatorului, transmisă inspectoratului teritorial de muncă din aceeaşi unitate administrativ-teritorială, cu privire la producerea unui eveniment considerat accident de muncă conform legislaţiei din statul în care s-a produs şi în care a fost implicat lucrătorul unui angajator român, care devine parte integrantă a acestuia;
 • termenul de finalizare a cercetării evenimentelor produse în afara graniţelor ţării, pentru care angajatorul a solicitat prelungirea în termenului de cercetare, în scris şi argumentat, la
  inspectoratul teritorial de muncă, Inspecţia Muncii, după caz, nu poate depăşi 9 luni de la data comunicării;
 • în situaţia în care angajatorul nu a comunicat producerea evenimentului în afara graniţelor ţării în care a fost implicat lucrătorul, nu a solicitat în scris şi argumentat prelungirea termenului de cercetare, prevederile menționate mai sus se aplică de la data sesizării inspectoratului teritorial de muncă de către casa teritorială de pensii.
Teodora Ivan
Teodora Ivan
Sunt jurnalist. Sunt strateg de afaceri + publicitate pentru antreprenori vizionari asemeni ție. SCRIU ARTICOLE. COMUNIC CU MASS MEDIA. ORGANIZEZ EVENIMENTE. FOTOGRAFIEZ ȘI FILMEZ. Fac toate aceste lucruri și mai mult decât atât de peste 20 de ani. Mă recomandă experiența: peste 10.000 de articole publicate în presa scrisă și digitală, emisiunile TV realizate, fondarea a trei reviste, câștigarea alegerilor electorale și gestionarea conturilor de PR și comunicare a celor mai importante proiecte de dezvoltare din Bihor, finanțate din fonduri UE.
Pentru o experiență mai bună, folosim cookies.