iunie 13, 2024 09:42

Modificări fiscale de la 1 ianuarie 2024

Ioan Mihaiu, directorul executiv al Administrației Județene a Finanțelor Publice Bihor, a prezentat marți, 30 ianuarie, în cadrul ședinței Colegiului Prefectural Bihor, raportul de activitate al instituției pentru anul precedent, dar și modificările fiscale de interes, modificări ce au intrat deja în vigoare de la începutul lui 2024.

Astfel, companiile care înregistrează în anul precedent o cifră de afaceri de peste 50.000.000 euro, și care în anul de calcul determină un impozit pe profit mai mic decât impozitul minim pe cifra de afaceri, sunt obligați la plata impozitului pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri. Impozitul minim pe cifra de afaceri se determină astfel:

IMCA = 1% x (VT – Vs – I – A), unde indicatorii au următoarea semnificație:

IMCA – impozit minim pe cifra de afaceri, determinat cumulat de la începutul anului fiscal/anului fiscal modificat până la sfârșitul trimestrului/anului de calcul;

VT – venituri totale;

Vs – venituri neimpozabile;

I – valoarea imobilizărilor în curs de execuție;

A – amortizarea contabilă

 1. Instituțiile de credit – persoane juridice române și sucursalele din România ale instituțiilor de credit – persoane juridice străine datorează suplimentar impozitului pe profit un impozit pe cifra de afaceri calculat prin aplicarea asupra cifrei de afaceri a următoarelor cote de impozitare:
  1. 2%, pentru perioada 1 ianuarie 2024 – 31 decembrie 2025 inclusiv;
  1. 1%, începând cu data de 1 ianuarie 2026.

Pentru determinarea rezultatului fiscal, impozitul pe cifra de afaceri reprezintă cheltuială nedeductibilă. Impozitul pe cifra de afaceri se calculează cumulat de la începutul

anului fiscal. Impozitul pe cifra de afaceri datorat trimestrial se determină ca diferență între impozitul pe cifra de afaceri calculat cumulat de la începutul anului fiscal și impozitul pe cifra de afaceri datorat pentru perioada anterioară celei de calcul.

Persoanele juridice care desfășoară activități în sectoarele petrol și gaze naturale, stabilite prin ordin al ministrului finanțelor, care înregistrează în anul precedent o cifră de afaceri de peste 50.000.000 euro, datorează suplimentar impozitului pe profit un impozit specific pe cifra de afaceri. Impozitul specific pe cifra de afaceri se determină astfel:

ICAS = 0,5% x (VT – Vs – I – A)

Pentru determinarea rezultatului fiscal, impozitul specific pe cifra de afaceri reprezintă cheltuială nedeductibilă. Impozitul specific pe cifra de afaceri datorat trimestrial se determină ca diferență între impozitul specific pe cifra de afaceri calculat cumulat de la începutul anului fiscal și impozitul specific pe cifra de afaceri datorat pentru perioada anterioară celei de calcul. Acest impozit se va aplica pentru perioada 1 ianuarie 2024 – 31 decembrie 2025, iar de la 1 ianuarie 2016 vor aplica prevederile privind impozitul minim pe cifra de afaceri.

 1. Impozitul pe venitul microîntreprinderii

Se modifica din nou plafonul pentru microîntreprinderi:

 • cota de impozitare 1%
 • cota de impozitare 3%

Cotele de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor sunt:

 • 1%, pentru microîntreprinderile care realizează venituri care nu depășesc 60.000 euro inclusiv și care nu desfășoară activitățile prevăzute la lit. b);
 • 3%, pentru microîntreprinderile care realizează venituri peste 60.000 euro;

sau desfășoară activități, principale sau secundare, corespunzătoare codurilor CAEN:

5821 – Activități de editare a jocurilor de calculator, 5829 – Activități de editare a altor produse software,

6201 – Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client), 6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației,

5510 – Hoteluri și alte facilități de cazare similare,

5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată, 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere,

5590 – Alte servicii de cazare, 5610 – Restaurante,

5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente, 5629 – Alte servicii de alimentație n. c. a.,

5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor,

6910 – Activități juridice – numai pentru societățile cu personalitate juridică care nu sunt entități transparente fiscal, constituite de avocați potrivit legii,

8621 – Activități de asistență medicală generală,

8622 – Activități de asistență medicală specializată,

8623 – Activități de asistență stomatologică, 8690 – Alte activități referitoare la sănătatea umană.”

Prin urmare, de la 1 ianuarie 2024 se va aplica două cote de impozitare și anume:

 • 1 % din venituri pentru companiile care au venituri totale sub 60.000 euro și care nu au activități în domeniile: IT, stomatologie, medicină, Horeca;
 • 3% din venituri pentru companiile care au venituri totale cuprinse între 60.000 – 500.000 euro sau au sub 60.000 euro dar activează într-un domeniu prezentat mai sus.

În cazul în care, în cursul anului fiscal, veniturile realizate de o microîntreprindere, depășesc nivelul de 60.000 euro, sau microîntreprinderea începe să desfășoare activitățile prevăzute mai sus (IT, stomatologie, medicină, Horeca), începând cu trimestrul în care se înregistrează astfel de situații, este aplicabilă cota de impozitare de 3%. În situația în care, în cursul anului fiscal, o microîntreprindere nu mai desfășoară activitățile prevăzute mai sus (IT, stomatologie, medicină, Horeca) și veniturile nu depășesc nivelul de 60.000 euro, începând cu trimestrul în care se înregistrează astfel de situații, este aplicabilă cota de impozitare de 1%. În situația în care persoanele juridice române care desfășoară activități corespunzătoare codurilor CAEN de mai sus obțin venituri și din alte activități în afara celor corespunzătoare acestor coduri CAEN, cota de impozitare de 3% se aplică și pentru veniturile din aceste alte activități.

Condiții nou introduse:

 • are asociaţi/acţionari care deţin, în mod direct sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot şi este singura persoană juridică stabilită de către asociaţi/acţionari să aplice prevederile prezentului titlu.
 • limita privind veniturile realizate se verifică luând în calcul veniturile realizate de persoana juridică română, cumulate cu veniturile întreprinderilor legate cu aceasta, astfel cum sunt definite potrivit prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare (de exemplu, venituri realizate de cabinet individual se cumulează cu veniturile realizate de societatea la care titularul autorizației deține peste 25% din părțile sociale și se compară cu plafonul de 500.000 euro).

HoReCa nu mai poate opta pentru a fi plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor fără îndeplinirea condițiilor menționate în Codul fiscal (inclusiv total venituri să fie sub 500.000 euro)

Începând cu anul 2024, societățile plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor nu pot reduce impozitul calculat nici pentru case de marcat puse în funcțiune, nici pentru cheltuieli cu sponsorizarea

Microîntreprinderile care devin plătitoare de impozit pe profit ca urmare a neîndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 47 sau ca urmare a exercitării opțiunii, comunică organelor fiscale competente ieșirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, până la data de 31 martie inclusiv a anului fiscal următor.

Pentru veniturile din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut din care se deduce contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată și reținută la sursă.

În cazul în care angajații beneficiază de vouchere de vacanță, în conformitate cu legislația în vigoare, atunci nu mai pot beneficia de avantaje neimpozabile (în limita anuală a unui câștig salarial mediu brut, dar nu mai mult de 33% din salariul de bază lunar), reprezentând contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru angajații proprii și membrii de familie ai acestora. Aceleași prevedere se aplică și în ceea ce privește CAS, CASS și CAM.

Pentru veniturile din activități independente și drepturi de proprietate intelectuală pentru care venitul net anual se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, venitul net anual impozabil se determină prin însumarea tuturor veniturilor nete anuale din care se deduce contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate.

Contribuția de asigurări sociale deductibilă pentru activități independente și drepturi de proprietate intelectuală se stabilește proporțional cu ponderea venitului net anual determinat în sistem real în total baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale.

  • Contribuția de asigurări sociale de sănătate deductibilă pentru veniturile din activități independente se stabilește proporțional cu ponderea venitului net anual determinat în sistem real în total baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate.
  • Valoarea tichetelor de masă și a voucherelor de vacanță, acordate de angajatori, potrivit legii se va include în baza de calcul a CASS.

  Începând cu anul 2024 pentru concediile medicale se datorează CASS în cotă de 10%.

  • Persoanele fizice care realizează veniturile din activități independente (inclusiv contracte de activitate sportivă), din una sau mai multe surse datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate, la o bază anuală de calcul egală cu venitul net anual realizat/brut sau norma anuală de venit, respectiv norma anuală de venit ajustată, care nu poate fi mai mare decât cea corespunzătoare unei baze anuale de calcul egală cu nivelul de 60 salarii minime brute pe țară în vigoare la termenul de depunere a declarației unice. La determinarea bazei anuale de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) nu se iau în considerare pierderile fiscale anuale.

  PFA-urile care obțin venituri nete sub 6 salarii minime brute nu datorează CASS dacă obțin venituri anuale din salarii sau venituri din alte surse mai mari de 6 salarii minime brute. În cazul în care realizează venituri cumulate din activități independente sub nivelul de 6 salarii minime și nu realizează venituri din salarii (6 salarii minime) sau nu realizează nici venituri din alte surse (6 salarii minime), atunci persoanele fizice datorează o diferență de CASS până la nivelul celei corespunzătoare bazei de calcul egală cu 6 salarii minime.

  • Baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, asociere cu o persoană juridică, cedarea folosinței bunurilor, activități agricole/ piscicultură/ silvicultură, investiții sau alte surse o reprezintă:
   • nivelul a 6 salarii minime, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 6 salarii minime și 12 salarii minime;
   • nivelul de 12 salarii minime, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 salarii minime inclusiv și 24 de salarii minime;
   • nivelul de 24 salarii minime, în cazul veniturilor realizate cel puțin egale cu 24 de salarii minime.

  Atenție! CASS se va datora pe de o parte pentru activitățile independente (ex. PFA-uri, contracte de activitate sportivă) în limita plafonul de 60 de salarii minime prin aplicarea cotei de 10% la venitul net/norma de venit și pe de altă parte pentru celelalte venituri (dividende, drepturi de autor, chirii, dobânzi, alte surse etc.) prin raportarea la plafoanele de 6, 12 și 24 de salarii minime.

  • Locuințe care în momentul livrării pot fi locuite ca atare reprezintă locuințele care la data livrării îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
   • acces liber individual la spațiul locuibil, fără tulburarea posesiei și a folosinței exclusive a spațiului deținut de către o altă persoană sau familie;

  – acces la energia electrică și apă potabilă, evacuarea controlată a apelor uzate și a reziduurilor menajere;

  • sunt formate cel puțin dintr-un spațiu pentru odihnă, un spațiu pentru pregătirea hranei și un grup sanitar;
  • finisajele exterioare includ cel puțin: acoperiș dacă, în funcție de tipul construcției, este prevăzut acest element constructiv, geamuri, ușă de/la intrare;
  • finisajele interioare includ cel puțin: pereți finisați cu vopsea, tapet, faianță sau alte elemente utilizate pentru finisare, podele finisate cu gresie, parchet sau alte elemente utilizate pentru finisare, uși interioare, în funcție de proiect;
  • instalații sanitare și obiecte sanitare, respectiv vas WC, lavoar și spălător cu cuvă, cu bateriile aferente;
  • instalații electrice, inclusiv tablou, doze, întrerupătoare/comutatoare și prize;
  • Modificarea unor cote reduse de TVA la anumite bunuri și servicii
  • pentru alimentele cu zahăr adăugat, al căror conţinut total de zahăr este de minimum 10 g/100 g produs, altele decât laptele praf pentru nou-născuţi, sugari şi copii de vârstă mică, cozonacul şi biscuiţii, cota de TVA crește de la 9% la 19%.
  • pentru băuturile nealcoolice cu zahăr adăugat cota de TVA este de 19%, după calculul accizelor, acestea de la 1 ianuarie 2024, fiind produse accizabile.
  • Se va aplica cota de TVA de 9% (nu se mai aplică cota de 5%) și pentru următoarele livrări de bunuri și prestări de servicii:

  -livrarea locuințelor ca parte a politicii sociale, inclusiv a terenului pe care sunt construite (ex. locuințe livrate persoanelor fizice cu o suprafață utilă de maximum 120 mp și a căror valoare nu depășește 600.000 lei).

  • livrarea și instalarea de panouri fotovoltaice, panouri solare termice, pompe de căldură și alte sisteme de încălzire de înaltă eficiență destinate locuințelor,
   • serviciile constând în permiterea accesului la bâlciuri, parcuri de distracții și parcuri recreative
   • serviciile constând în permiterea accesului la evenimente sportive.

  În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2024, se aplică o cotă redusă de TVA de 5% pentru livrarea de locuințe care au o suprafață utilă de maximum 120 mp, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depășește suma de 600.000 lei, dacă au încheiat în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2023 acte juridice între vii care au ca obiect plata în avans pentru achiziționarea unei astfel de locuințe. Persoana fizică poate achiziționa, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, o singură locuință cu cota redusă de TVA de 5% sau 9%.

  • Nu se va mai aplică cota redusă de 5% pentru următoarele operațiuni:
   • dreptul de utilizare a facilităților sportive ale căror activități sunt încadrate la codurile CAEN 9311 și 9313 (se va aplica cota de 19%);
   • transportul de persoane cu trenurile sau vehiculele istorice cu tracțiune cu aburi pe linii înguste în scop turistic sau de agrement (se va aplica cota de 19%);
   • transportul de persoane utilizând instalațiile de transport pe cablu – telecabină, telegondolă, telescaun, teleschi – în scop turistic sau de agrement (se va aplica cota de 19%);
  • transportul de persoane cu vehicule cu tracțiune animală, folosite în scop turistic sau de agrement (se va aplica cota de 19%);
  • transportul de persoane cu ambarcațiuni folosite în scop turistic sau de agrement (se va aplica cota de 19%);
   • livrarea alimentelor de înaltă valoare calitativă, respectiv produse montane, eco, tradiționale, autorizate de MADR (cota de 9% sau 19% – de exemplu pentru cele conținut de zahăr adăugat).
  • Persoanele fizice care au în proprietate clădiri rezidențiale situate în România a căror valoare impozabilă depășește 2.500.000 lei vor datora un impozit special care se calculează prin aplicarea unei cote de 0,3% asupra diferenței dintre valoarea impozabilă a clădirii comunicată de către organul fiscal local prin decizia de impunere și plafonul de 2.500.000 lei.

  Persoanele fizice sunt obligate să calculeze și să declare impozitul până la data de 30 aprilie a anului pentru care se datorează impozitul.

  • Persoanele fizice sau juridice care au în proprietate autoturisme înmatriculate/ înregistrate în România a căror valoare de achiziție individuală depășește 375.000 lei vor datora un impozit care se calculează prin aplicarea unei cote de 0,3% asupra diferenței dintre valoarea de achiziție și plafonul de 375.000 lei. Impozitul se datorează pe o perioadă de 5 ani începând cu anul fiscal în care are loc predarea-primirea autoturismului. Persoanele fizice sunt obligate să calculeze și să declare impozitul până la data de 31 decembrie a anului pentru care se datorează impozitul.
  • POS obligatoriu pentru încasări mai mici la magazinele de cartier

  Persoanele juridice, care realizează în cursul unui an încasări în numerar cu o valoare mai mare de 50.000 lei, au obligația să accepte ca mijloc de plată cardurile de debit, de credit sau preplătite, prin intermediul unui terminal POS. Obligația de acceptare a cardurilor prin terminal POS se va face începând cu trimestrul următor celui în care încasările în numerar din cursul anului respectiv au depășit pragul de 50.000 lei.

  Scăderea pragului s-a decis prin OG nr.16/2022.